پرسنل

1 - مهدی کریمی
1 - مهدی کریمی مسئول امور وام
2 - علی لوائی
2 - علی لوائی مسئول امور چک
5 - غلامعلی حیدری
5 - غلامعلی حیدری مسئول امور خیریه
6 - علی جعفری
6 - علی جعفری مسئول باجه غیر نقدی
7 - خانم جعفری
7 - خانم جعفری مسئول باجه خواهران
8 - علی حیدری
8 - علی حیدری مسئول باجه اینترنتی
9 - محمد نصرت زاده
9 - محمد نصرت زاده خدمات و بایگانی اسناد
11- خانم  محمدی
11- خانم محمدی کنترل اسناد و تحویلداری
12- محمد مهدی جعفری
12- محمد مهدی جعفری مسئول افتتاح حساب
14- محمد جعفری
14- محمد جعفری روابط عمومی و امور فرهنگی
15- سعید جعفری
15- سعید جعفری باجه غیر اداری
17- بهروز ابراهیمی
17- بهروز ابراهیمی رابط بانک ها و وصول چک
18- امید مهرابی
18- امید مهرابی r.samen2013@yahoo.com مسئول امور انفورماتیک
19- خانم حيدري
19- خانم حيدري باجه خواهران